ISSN 1605-6574
logo
 • 1 of 1
Up
Plant introduction 2015, 15(1): 3–18
Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction

HIGH-POTENTIAL ENERGY PLANTS OF MISCANTHUS ANDERSS. GENUS INTRODUCED IN M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE

D.B. Rakhmetov, T.O. Scherbakova, S.О. Rakhmetova
Abstract

Purpose — to determine the most effective alternative sources of biofuels based on an analysis of introducents of genus Miscanthus Anderss., which are grown in M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine, as well as the introductions potential of plants to create new varieties.
Material and methods. Subject of investigation — 20 highyield species and forms of energy plants of Miscanthus genus and adaptive varieties created on their basis. Field experiments were established in accordance with the existing methods. The study of phenological phases was performed by the I.M. Beydeman method. Biometric measurements were made with reference to the H.M. Zaytseva and B.A. Dospyehov’ methods.
Results. As a result of many years of introduction and breeding studies in M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine was collected the genepool of valuable Miscanthus species, and created high-yield varieties (cv. Snihopad, cv. Veleten, cv. Huliver). We founded that the growing season of Miscanthus sacchariflorus (Мaxim.) Benth. ends in the flowering—fruiting stage, of M. sinensis Anderss. — in the flowering, and of M. × giganteus J.M. Greef & Deuter ex Hodk & Renvoize — in the phase of panicle detection (usually in the phase of shoot elongation). All plants of Miscanthus species and forms have high growth rates. Among leaf height and length characteristics have dominated plants of M. × giganteus, by stem diameter, number of internodes on the shoot, leaf blade width — samples of M. sinensis. The lowest growth rates were registered for M. sacchariflorus plants. At the end of the growing season compared to the previous period the high growth rates were registered. M. sinensis has the greatest heterogeneity of leaves (size, color, diversity, etc.) depending on the structure features of plants. The main morphological characteristics of panicle (the shape, length, width, number of branches in panicles, their size and shape, etc.) of various species and forms of Miscanthus are outlined. These factors, as important diagnostic features, were used to develop methods of expertise for differentiation, uniformity and stability of Miscanthus varieties. Plants of M. sacchariflorus have rhizomatous type of tillering, M. sinensis — tuft tillering, M. × giganteus — fluff tillering.
Conclusion. As a result of many years of research, high introduction potential of Miscanthus species in Ukraine as a new high-yield energy plant is established.

Keywords: introduction, energy plants, species and forms of the Miscanthus genus, new varieties, morphobiology

Full text: PDF (Ukr) 530K

References
 1. Artyushenko, Z.T. (1990), Atlas po opysatel’noy morfolohyy vysshykh rastenyy [Atlas of descriptive morphology of higher plants], L.: Nauka, 203 p.
 2. Beydeman, Y.N. (1974), Metodyka yzuchenyya fenolohyy rastenyy y rastytel’nykh soobshchestvakh [Method of study of phenology of plants and plant communities], Novosybyrsk: Nauka, 153 p.
 3. Blyum, Ya.B., Heletukha, H.H., Hryhoryuk, H.P., Dmytruk, K.V., Dubrovin, V.O., Yemets’, A.I., Zabarnyy, H.M., Kaletnik, H.M., Mel’nychuk, M.D., Myronenko, V.H., Rakhmetov, D.B., Sybirnyy, A.A. and Tsyhankov, S.P. (2010), Biolohichni resursy i tekhnolohiyi vyrobnytstva biopalyva [Biological resources and biofuel technology], K. : Ahrar Media Hrup, 403 p.
 4. Heletukha H.H., Zhovmir, M.M. Oliynyk Ye.M. ta in. (2011), Biomasa yak palyvna syrovyna [Biomassa as raw materials for fuel], Prom. teplotekhnyka, vol. 33, N 5, pp. 76-84.
 5. Borchuk, Y. (2009), Myskantus v poyskakh enerhyy [Miscanthus: in search of energy], Zerno, N 8, pp. 26-31.
 6. Shpaar, D., Draher, D., Kalenskaya, S. and Rakhmetov, D. (2006), Vozobnovlyaemye rastytel’nye resursy [Renewable vegetation resources], Pushkyn, vol. 1, 416 p.
 7. Dospekhov, B.A. (1986), Metodyka polevoho opyta [The technique of field experience]. Yzd. 5-e, pererab. y dop. M.: Ahropromyzdat, 351 p.
 8. Zheleznaya, T.A. and Morozova, A.V. (2008), Enerhetyches kye kul’tury kak effektyvnyy ystochnyk vozobnovlyaemoy enerhyy [Energy crops as an effective source of renewable energy], Prom. teplotekhnika, vol. 30, N 3, pp. 60-76.
 9. Zaytsev, N.H. (1978), Fenolohyya travyanystykh mnoholetnykov [Phenology of herbaceous perennials], M. : Nauka, 148 p.
 10. Zinchenko, V.O. (2005), Biomasa yak al’ternatyvne dzherelo enerhiyi [The biomass as an alternative energy source], Ekolohichnyy visnyk, N 3, pp. 24-25.
 11. Zinchenko, V.O. (2008), Miskantus - dzherelo enerhetychnoyi biomasy [Miscanthus - a source of biomass energy], Novyny ahrotekhniky, N 3, pp. 40-41.
 12. Zynchenko, V. and Yashyn, M. (2011), Еnerhyya myskantusa [Energy of miscanthus], LesPromYnform, N 6 [Elektronnyy resurs]: http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/2409
 13. Zyman, S.M., Mosyakin, S.L., Hrodzyns’kyy, D.M., Bulakh, O.V. and Dremlyuha, N.H. (2012), Ilyustrovanyy dovidnyk z morfolohiyi kvitnykovykh roslyn [Illustrated reference book to the morphology оf flower garden plants], K.: Fitosotsiotsentr, 176 p.
 14. Kolesnykova, E.H. (2006), Dekoratyvnye travi [Ornamental grasses]. M.: Kladez’-Buks, 96 p.
 15. Kul’chyts’ka-Zhyhaylo, L. (2009), Potentsial vykorystannya biomasy v Ukrayini [The potential use of biomass in Ukraine], Instytut heolohiyi i heokhimiyi horyuchykh kopalyn NAN Ukrayiny m. L’viv, pidsumkova konferentsiya 7 hrudnya 2009 r. [Elektronyy resurs]: http://cstei.lviv.ua/upload/pub/Energo/1259275461_62.pdf.
 16. Zinchenko, V.O., Royik, M.V., Raxmetov, D.B. ta in. (2012), Metodyka provedennya ekspertyzy sortiv miskantusu hihant•s’koho Miscanthus × giganteus J.M. Greef & Deuter ex Hodk & Renvoize na vidminnist’, odnoridnist’ i stabil’nist’ [Methods of examination cultivars miscanthus Miscanthus × giganteus J.M. Greef & Deuter ex Hodk & Renvoize the difference, uniformity and stability], Ofitsiynyy byuleten’. Derzhavna sluzhba z okhorony prav na sorty roslyn, Kiev, Alefa [Elektronnyy resurs]: http://sops.gov.ua
 17. Royik. M.V., Rakhmetov, D.B., Hontarenko, S.M., Shcherbakova, T.O. ta in. (2012), Metodyka provedennya ekspertyzy sortiv miskantusu kytays’koho Miscanthus sinensis Anderss. na vidminnist’, odnoridnist’ i stabil’nist’ [Me thods of examination cultivars miscanthus Miscanthus sinensis Anderss. the difference, uniformity and stability], Ofitsiynyy byuleten’. Derzhavna sluzhba z okhorony prav na sorty roslyn, Kiev, Alefa [Elektronnyy resurs]: http://sops.gov.ua
 18. Royik, M.V., Rakhmetov, D.B., Hontarenko, S.M., Blyum, Ya.B. ta in. (2012), Metodyka provedennya ekspertyzy sortiv miskantusu tsukrokvitkovoho Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. na vidminnist’, od noridnist’ i stabil’nist’ [Methods of examination cultivars miscanthus Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. the difference, uniformity and stability], Ofitsiynyy byuleten’. Derzhavna sluzhba z okhorony prav na sorty roslyn, Kiev, Alefa [Elektronnyy resurs]: http://sops.gov.ua
 19. Miskantus (2011), Svit roslyn [Elektronnyy resurs]: http://svit-roslyn.com/bez-rubriki/miskantus/
 20. Shumnyy, V.K., Veprev, S.H., Nechiporenko, N.N. tа in. (2010), Nova forma miskantusu kytays’koho (Miscanthus sinensis Anderss.) yak perspktyvne dzherelo tsellyulozovmisnoyi syrovyny [A new vrianty of chinece silver grass (Miscanthus sinensis Anderss.) is a promising source of cellulosic material], vol. 14, N 1, pp. 122-126.
 21. Royik, M.V., Kurylo, V.L., Hanzhenko, O.M. and Humentyk, M.Ya. (2012), Perspektyvy rozvytku bioenerhetyky v Ukrayini [Prospects of the bioenergy development in Ukraine], Tsukrovi buryaky, N 2-3, pp. 6-8.
 22. Rakhmetov, D.B. (2007), Henetychni resursy fitoenerhetychnykh introdutsentiv v Ukrayini [Genetic resources of introduced fitoenergy plants in Ukraine], Introduktsiya roslyn, N 2, pp. 3-10.
 23. Rakhmetov, D.B. (2011), Teoretychni ta prykladni aspekty introduktsiyi roslyn v Ukrayini [Theoretical and prac tical aspects of plant introduction in Ukraine], Kiev, Ahrar Media Crup, 398 p.
 24. Rokytova, O. (2010), Enerhetycheskye byotoplyvyne kul’tury: myskantus - za y protyv [Energy Biofuel crops: miscanthus - pro and contra], Mezhdunarodnaya byo enerhetyka [Elektronnyy resurs]: http://www.infobio.ru/analytics/385.html
 25. Blyum, Ya.B., Grigoryuk, I.P., Dmitruk, K.V., Dubrovіn, V.O., Yemec, A.I., Kaletnіk, G.M., Melnichuk, M.D., Mi ro nenko, V.G., Rakhmetov, D.B., Sibіrnij, A.A. and Cigankov, S.P. (2014), Sistema vykorystannya bіo re sursіv i novіtnіkh bіotekhnologіya otrymannya alternatyvnykh palyv [System of bioresources usage and modern biotechnology in production of alternatives fuels], Kyiv, Agrar Medіa Grup, 360 p.
 26. Slovar’ botanycheskykh termynov [Dictionary of botanical terms] (1984), Pod obshch. red. I.A. Dudky, K.: Nauk. dumka, 308 p.
 27. Bauer, S., Sorek, H., Mitchell, V., Ibanez, A., and Wemmer, D. (2012), Characterization of Miscanthus ×giganteus lignin isolated by etanol Organosolv process under Reflux condition. Journal Agricultural Food Chemistry, vol. 60, N 3, pp. 8203-8212.
 28. Chou, C.H. (2009), Miscanthus plants used as an alternative biofuel material: the basic studies on ecology and molecular evolution, Renewable Energy, vol. 34, pp. 1908-1912.
 29. Christian, D.G., Riche, A.B. and Yates, N.E. (2008), Growth, yeld and mineral content of Miscanthus ×giganteus grown as a biofuel for 14 successive harvests. Industrial crops and products, vol. 28, pp. 320-327.
 30. Clifton-Brown, J., Breuer, J. and Jones M. (2007), Carbon Mitigation by the Energy Crop, Miscanthus, Global Change Biology, 13, N 11, pp. 296-307.
 31. Dahl, J. and Obernberger, J. (2004), Evaluation of the combustion characteristics of four perennial energy grops Arundo donax, Cynara candunculus, Miscanthus ×giganteus and Panicum virgatum. 2nd World Conference on biomass for energy, Industry and climate protection (10-14 May), Rome, p. 1265-1270.
 32. Dale B. and Kim S. (2004), Cumulative Energy and Global Warming Impact from the Production of Biomass for Biobased Products. Journal of Industrial Ecology, vol. 7, N 3-4, p. 147-162.
 33. Dondini, M., Hastings, A., Saiz, G., Jones, M. and Smith, P. (2009), The potential of Miscanthus to sequester carbon in soils: comparing field measurements in Carlow, Ireland to model predictions. Global Change Biology Bioenergy, N 1-6, pp. 413-425.
 34. Food and Agricultural Organization of the United Nations (2007), [Elektronnyy resurs]: http://www.fao.org/docrep/007/j4504e/j4504e07.htm.
 35. Global Status Report (2013), [Elektronnyy resurs]. http://www.unep.org/pdf/GSR2013.pdf
 36. Heaton, E. (2010), Giant Miscanthus for Biomass Production, Biomass: miscanthus. AG201, pp. 1-2.
 37. Hodgson, E., Nowakowsky, D. and Shield, I. (2011),Variation in Miscanthus chemical composition and implications for conversion by pyrolysis and thermochemical bio-refining for feels and chemical. Bioresource Technology, vol. 102, pp. 3411-3418.
 38. Kim, S.B., Yoo, H.J. and Lee, S.J. (2012), Furtural production from Miscanthus by on step pyrolysis. International proceedings of Chemical, Biological, Environmental engineering, vol. 28, pp. 166-170.
 39. Lewandowski, I., Clifton-Brown, J., Scurlock, J. and Huisman, W. (2000), Miscanthus: european experience with a novel energy crop. Biomass and Bioenergy, vol. 19, N 4, p. 210.
 40. Papatheofanous, M.G., et al. (1996), Characterization of Miscanthus sinensis potential as an industrial and energy feedstock, Biomass for Energy and the Environment: Proceedings of the Ninth European Bioenergy Conference, Oxford: Elsevier, pp. 504-508.
 41. Renewables Information (2013 edition) [Elektronnyy resurs]: http://wds.iea.org/wds/pdf/Documentation%20for%20Renewables%20Information%202013.pdf
 42. Sorensen, A. (2008), Hydrolysis of Miscanthus for bioethanol production using dilute acid presoaking combined with wet explosion pretretment and enzymatic treatment. Bioresource Technology, vol. 99, pp. 6602-6607.
 43. The Plant List (2014), [Elektronnyy resurs]: http://www.theplantlist.org/.
 44. The handbook of biomass combustion and co-firing (2008), [Ed. by S. van Loo, J. Koppejan], London; Sterling, VA: Earthscan, 464 p.
 45. Thelen, K., Gao, J., Withers, K. and Everman, W. (2009), Agronomics of producing Switchgrass and Miscanthus × giganteus. Growing the bioeconomic, 40 p.
 46. Vranova, V., Kanova, H., Rejsek, K. and Fomanek, P. (2005), Dominant amino acids, organic acids and sugars in water-so lution root exudates of C4 plants: a mi nireview. Acta Universitatis Agriculturae et Sil vi cul turae Mendelianae Brnensis, vol. 58, N 5, pp. 441-444.